Het Geloof (onvoltooid feuilleton)

Eerste Boek – Niet zonder tegenzin

Het is niet zonder tegenzin dat DSR de schrijfpen ter hand neemt om op herhaaldelijk en bijna intimiderend verzoek van Heer Rozenwater enige gedachten omtrent zijn geloofsleven aan het papier toe te vertrouwen. Zucht.

Hij weet immers dat het Heer Rozenwater nooit erg genoeg kan zijn en alles wat DSR prijsgeeft, tegen hem zal worden gebruikt door deze, naar hij zelf denkt, ongelovige zeloot met bekeringsdrang, die Saul van Tarsus op de onverbiddelijkste manier navolgt. (Zijn Paulus-moment zal ongetwijfeld komen, ooit, wanneer de weg naar Damascus weer is vrijgegeven. Ondertussen zitten wij er maar mooi mede.) Zucht.

Voor het geloof, of wat Heer Rozenwater daar zo graag voor door wil zien gaan – ‘t zal hem nog tegenvallen – moeten we terug naar de jeugd van DSR.
Op het platteland, in de nadagen van een gereformeerde midden-orthodoxie die nog was gevormd door de volgelingen van Abraham ‘de Geweldige’ Kuyper. Hun invloed was tanende – het CDA was nog niet zolang geleden opgericht- maar dat zagen we pas achteraf. Voor nu stonden hun bobbelige kaken, fors als de ezelskinnebak van Simson, nog even stram vooruit als de instituties die ze hadden gevestigd: de Kerk, de School, de Omroep. De vanzelfsprekendheid van de leer, toegepast op het leven, zorgde voor kalme rust, waarin vragen weliswaar mochten worden gesteld, maar dit was zo ongewoon dat deze eerder op een verstild peinzen, en verbazing, dan op afkeuring werden onthaald – zolang het niet te gek werd. Het was bovenop dit drassig laagveen, onder altijd veranderende luchten, dat DSR … [wordt vervolgd] laagveen

Tweede Boek – Een bijgelicht levenspad

… ’s gedachten werden gevormd. Zijn levenspad werd bijgelicht, en somstijds verduisterd, door figuren van formaat: zijn Ouders, zijn Onderwijzers, de Dominee en de Catechiseermeester. Wat was het lief, wat ging het eenvoudig. Handjes vouwen, oogjes dicht en zeg het maar mee ‘Ik ga slapen, ik ben moe/sluit mijn beide oogjes toe/ Heere, houdt ook deze nacht over mij getrouw de wacht.’

Maar uiteraard werd ook de medemens bedacht: ‘Zorg voor de arme kind’ren, Heer / En herstel de zieken weer’. En dan nog iets, maar dat is DSR vergeten.

En dat onder de liefdeleiding van DSR’s Moeder, een keurige vrouw waar niks op aan te merken valt. Uit de grote stad afkomstig wekte zij enige bovenvermelde verbazing door te ijveren voor de toelating van Veronica in het publieke bestel, hetgeen toch maar mooi 15 leden opleverde. Sommige van de ezelskinnebaksmannen, waaronder DSR’s Grootvader, fronsten hun borstelige wenkbrauwen bij het behartigen van een dergelijk niet-christelijke zaak. Maar het was niet erg. DSR’s moeder verstond zich op vrolijke wijze met ouderen, de moderne tijd aanhangend zonder het oude af te zweren. Toppop en de NRCV op een gezellig televisie-avondje, het kon allemaal. Zelfs toen Moeder, geheel tegen de heersende wijs … [wordt vervolgd] veronica

Derde Boek – Vriendschap met een Hervormde

… vriendschap sloot met een Hervormde (!) in plaats van Gereformeerde buurvrouw vroeg Grootvader slechts: “Je weet toch wel da dat een Hervormde is?’, waarop Moeder “Ja, Vader” antwoordde en Grootvader zichtbaar dacht “Oh – tsja – nou ja”.

Toch waren er grenzen. Toen Moeder om praktische redenen voorstelde om de kleine DSR naar het Hervormde kleuterschooltje te sturen -en bij zichzelf dacht dat dat bekrompen sektarische gedoe maar eens afgelopen moest zijn- deed Vaders blik niet onder voor een hamerslag, terwijl hij Eindoordeelde: “Dat gebeurt niet! Ik ben naar de Gereformeerde School geweest en hij gaat ook naar de Gereformeerde School!” Zo, dat had Moeder niet gedacht. “Oh – tsja – nou ja”. Maar ze had er vrede mee.

DSR  is Vader nog altijd dankbaar voor zijn kordaat ingrijpen. Waartoe zou een dergelijke ontworteling hebben geleid anders dan tot isolement, in een dorp waar de grenzen weliswaar vervaagden maar waar sommige loopgraven tot op de dag van vandaag nog zijn betrokken? En dan nog … de Hervormden – tsss. Je mocht niet uitsluiten dat ze ook naar de hemel zouden gaan, maar als DSR een Hervormde was geweest, dan was hij er niet gerust op. Waar koopt je moeder haar … [wordt vervolgd]

 Vierde Boek – De ouwe wijven

…broo-hood?”, kweelden de ouwe wijven, van dat was immers de lakmoesproef voor de Goed-Gereformeerde (en voor de Hervormde evengoed): haal je je brood wel bij een bakker van de kerk? Laat je je haar wel knippen bij een broeder of zuster? DSR, een klein potje met, tot verdriet van z’n ouders, hele grote oren, zei dan zonder aarzelen: “Bij de melkboer!” (Fout, dat was een Hervormde). “M’n vader zegt: dat droge brood van Gaarderbal moeten we niet – laat ‘m dat maar mooi zelf opvreten!” “Oh ja?”, koerden de ouwe wijven, elkaar verschrikt-vergenoegd aankijkend. “En bij de Vivo hebben ze verrot gehakt!” (alweer fout: die was immers ‘van onze kerk’). Zedige handjes voor de ouwewijvenwaffels, glimmende oogjes. Ja, voor DSR ouders was die loslippigheid toch een gedurig kruisje, want ondanks verschillende gesprekjes, bleef de kleine DSR, weliswaar met afnemende, maar niet minder beschamende regelmaat, het bestaan om zijn volk op deze manier over de straat te brengen – tot op school aan toe. De School.

De Gereformeerde School – met ministeriële dispensatie vernoemd naar …  [wordt vervolgd]

Vijfde Boek – Het Wilhelmus

een Oranjevorst die op dat moment haar titel niet meer bezat, maar die in haar vorige statie zoveel voor het vaderland had betekend dat het schoolbestuur in Den Haag de gunst heeft afgesmeekt deze toch te mogen gebruiken toen het hout van de toenmalige ‘Finse’ school van vlak na de oorlog werd vervangen door steen.

Op School waren God en zijn dienst op goedmoedige wijze alomtegenwoordig. Er werd voor waarheid verteld dat de koningin weliswaar dol was op het Wilhelmus, het allicht alle dagen liet zingen, maar dat het zesde couplet ‘Mijn schild ende betrouwen, zijt Gij oh God mijn Heer.’, haar het aller-, allerliefste was – vanwege dat ‘God mijn Heer’ natuurlijk.

De maandag was het godsvruchtigst. Na de algemene start in de ‘gemeenschapsruimte’ (waar bij DSR’s weten nooit om gegniffeld werd) met canonzang en een overdenking met gebed, werd in de klas de gelegenheid geboden om aan de zending te geven, meer in het bijzonder ten bate van een watervliegtuig van de Hernhutters in Suriname waar brandstof in moest. Per rij werden de kinderen, althans degenen die wat bij zich hadden, naar voren geroepen. Het waren natuurlijk altijd dezelfde sukkelaars die niks bij zich hadden. Dat werd soms ook wel benoemd. DSR had altijd een glimmende gulden bij zich, elke week, zes jaar lang, die hij zonder enig spoor van een mild-triomfantelijke glimlach in het busje deed rinkelen.

De meesters aarzelden niet om in de latere leerjaren een en ander in voorgaand verlengde van de rekenles te vatten: ‘Hoeveelste deel van de rij heeft iets gegeven? En hoeveel procent is dat?’ Zelf deden ze nooit iets in het busje, althans niet in de klas. Maar we mogen aannemen dat elke maand iets van het lerarensalaris werd geschonken ten bate van de ondersteuning en bekering van de arme mensen in de warme landen.

Nadat de offers waren gebracht, werd Gode geloofd met zang, trommels en cimbalen, zoals de Bijbel wil, maar dan meestal zonder de laatste twee. Vanaf groep 4 moest elke week een psalm of gezang uit het hoofd worden geleerd, die op maandag voor een beoordeling moest worden gezongen. Een voor een. Als je de tekst vergat, moest het ‘s middags overnieuw. Falen was dan uitgesloten. De baard … [wordt vervolgd]

 Zesde Boek – Een stem als een klokje

…in de keel was geen excuus voor een mildere beoordeling. Alle woorden moesten op juiste toon en hoogte worden voortgebracht, anders wachtte na de middag de herkansing.

DSR heeft aan dergelijke beslommeringen nooit deel gehad. Zijn stem klonk als een helder klokje en de tekst was zelden een probleem.

Eens werd op vrijdagmiddag het gehele lesprogramma omgegooid omdat de maandagzang op een catastrofe uit dreigde uit te lopen. Het was dan ook wel een erg onbekend gezang met een lastige melodie (Gez. 170 – ‘Meester zoekt u wijd en zijd’)

Maar DSR kent het nog van buiten, en zingt het soms nog wel eens als hij over straat slentert, kauwend op prachtige woorden als ‘oud’ren gaan rustig- welbereid/jongeren aarz’lend U tegen’, zich huiverend gered wetend bij de ontknoping: ‘Maar vroeg of laat / ‘t zij dag of nacht / Eens vind G’ons moe en zonder kracht/Hunkerend naar Uwe zegen’.

En dat was ook de bedoeling – je een rijke bagage aan geestelijke liederen mee te geven, die je je hele leven bij zouden blijven. Want, zoals de dominee eens uitlegde: ‘Je weet maar nooit of je nog eens in het concentratiekamp komt of een kasplantje wordt en je kunt geen Bijbel of liedboek meer lezen. Dan moet je het doen met wat je nog weet.’ Dat DSR ten bescheid gaf dat hij hoopte ontstekkerd te worden, mocht het ooit zover met hem komen, werd fronsend genegeerd. Aan echte tegensprekers is immers geen behoefte. Maar dat was pas later, op de Catechisatie.

Op School waren verschillende onderwijzers eigenlijk mislukte dominees. Ontroerd kon men over het Goede spreken, zich echter bewust van de menselijke zwakte. ‘Als Hiter had gezegd, “Ja Juf Beestjes, u mag de kinderen niet meer van Jezus vertellen, dan had ik het zo net nog niet geweten”‘, zo gaf de vaste invalster ruiterlijk toe. ‘En als ik dan over het schoolplein loop, dan zeg ik wel eens: “Jongen! Meisje! Je mag … [wordt vervolgd] muziekboek

Zevende Boek – De tafels van vermenigvuldiging

… alles vergeten wat je op school hebt geleerd, zelfs dat een en een twee is, als je maar onthoudt dat de Heere je Herder is!”, aldus de onderwijzer der tweede klasse, die de de tafels van vermenigvuldiging er met de strijdlaars had ingestampt, omdat er niks van je terecht zou komen als je ze niet in een adem kon opzeggen – een strikte voorwaarde voor het felbegeerde Tafeldiploma, waarzonder je geen compleet mens was.

Ach, wat heeft DSR toch bedroefde uren doorgemaakt aan de keukentafel. Het was zoveel om te onthouden, nog moeilijker was het opzeggen, wat hij is immers eerder een Mozes dan een Aaron, en dat in wetenschap dat de overhoring voor de klas de volgende morgen zou plaatsvinden – nog voor het schoolzwemmen, een ander hardhouten kruis dat DSR’s schouders tot bloedens toe schuurde, dwars door de dunne jongenskiel heen.

Enfin, zes jaar lang leefde DSR toe naar het moment dat de meester, in de grond een goed en welmenend mens, zijn hand op zijn schouder zou leggen voor het doordringend vroom vermaan. DSR had zich voorgenomen trouwhartig te knikken en te vragen of hij zelfs de tafels mocht vergeten – maar het is er niet van gekomen.

Nu kan het zo zijn dat DSR in de ogen van zijn leraren een dergelijke toespraak niet nodig had maar het is waarschijnlijker dat de meester schromelijk overdreef. Hij heeft het befaamde toespraakje nooit tot niemand uit DSR’s klas gericht. Aldus baadden DSR’s eerste jaren in het helder, stichtelijk licht van een zekere leer en een correcte voorleving. Maar toch was het al vroeg dat de Twijfel haar stralen deed deemsteren, zelfs van voorbij de horizon. Toen DSR acht … (wordt vervolgd)

Achtste Boek – Twijfels over het Geloof

… was, deed voor het eerst de Twijfel haar intrede. Wonderen allerhand – akkoord, je bent God of je bent het niet. Maar is het wel echt zo? Ze zeggen van wel, maar wat is daar het bewijs dan van? Met bedrukt gemoed ging DSR naar Vader en Moeder. “Ik heb Twijfels over het Geloof”, sprak de jonge wiesdompe bedrukt, de hierboven uiteengezette bezwaren beknopt uiteen zettend. Moeder luisterde ernstig, fronste haar gezicht, want dit waren natuurlijk geen mooie dingen. Gelukkig kon ze DSR met kennelijk gemak geruststellen, met een eenvoudige weerlegging van zijn bezwaren, die hem alleszins redelijk in de oren klonk. “En niet zoveel piekeren, hoor!”, besloot Moeder met een tenauwernood herwonnen luchtigheid die de laatste twijfels deden oplossen als ochtendmist op een zonnige herfstdag. M’n kop eraf als ik nog zou weten wat Moeder had gezegd! DSR herinnert zich nog de uitwerking van de milde geestelijke balsem die moeder op z’n bezwaarde borstje had gesmeerd, maar zou met geen mogelijkheid de samenstelling kunnen achterhalen. Jammer hoor. Maar Moeders uitleg gaf maar voor even uitredding.

Het duurde niet lang of DSR werd alweer aangevochten door die nare Twijfel, die het zingen van het versje onoprecht maakte, en het gebedje saai. Waar kwam die Twijfel dan toch vandaan?

De boekenkast van ome Aad, elke paar maanden weer aangevuld met een nieuwe uitgave van Readers Digest, stond centraal. Wat een bron van kennis, wijsheid en stichting, op vele levensterreinen! ‘Ciske de Rat’ in beknopte versie, met foto’s uit de verfilming van de jaren vijftig, ‘Landelijk Nederland’ met nuttige wenken om vogels de herkennen, de Medische Encyclopdie … maar bovenal: ‘Twee miljoen jaren beschaving’. En in dat boek stond de ongehoorde gedachte dat het leven op aarde zich in de loop van miljarden jaren (!) had ontwikkeld, waarbij de mens er miljoenen jaren over had gedaan om zich op te richten en de aarde te bevolken.

Kennismaking met de evolutietheorie was als het eten van de Boom der Kennis van Goed en Kwaad. De wereld zou nooit meer hetzelfde zijn. Niet dat DSR dergelijke hoogdravende gedachten had op dat moment, maar er liep een rilling over zijn rug. Dit was anders dan wat hij tot nu toe had geleerd.

De eerste volwassene om over de nieuw-opgedane kennis te bevragen was de hoefbekapper, een rauwe vent die slechts kon schreeuwen in plaats van praten. Gezeten met een flesje bier in zijn enorme klauw luisterde hij met een half oor naar DSR’s geratel om vervolgens te besluiten: “Ja mar, dat kan toch hielemoale niet wat a’j doar zegg’n. Heb ie d’r wel ies van e-heurd dat d’r mens’n uut de boss’n koom’n die as vrogger aap’n binn’n e-west! Hahaha!” Ja, verrek. Daar zei die man zo wat. Dom van DSR om zich zo door een boek in de luren te laten leggen! Daarmee was de kous … [wordt vervolgd]

Negende Boek – Trekken en pulken

…voor het moment weliswaar af, maar al snel begon de herwonnen zekerheid rafelrandjes te vertonen die nader trekken en pulken onweerstaanbaar maakten. Want ‘s hoefbekappers argument dat DSR tijdelijk had overrompeld, bleef bij nadere bestudering van de Readers Digest- en andere boeken natuurlijk niet overeind. (Daar kwam nog eens bij dat zijn reputatie als ondervindend onderzoeker zich tegen de hoefbekapper keerde. Hij zette immers zonder aarzeling zijn tanden in een rauwe, weliswaar reeds schoongemaakte en gepekelde maar ongerookte palingrug, om deze ‘niet zolte genog!’ te verklaren. En over zijn malle sprongen nadat ie z’n kont met glaswol had afgeveegd, werd nog lang verhaald bij de plattebuiskachel. Dan gaat iemands mening over de evolutietheorie uiteindelijk toch minder zwaar wegen.)

Vanaf een jaar of tien werd het voor DSR en zijn makkers duidelijk dat de Meesters ook de wijsheid niet in pacht hadden. Op de vraag of een diplodicus sterker was dan een tyrannosaurus rex kwam het antwoord dat de dinosaurus waarschijnlijk het sterkste was van allemaal. Zucht

En toen uiteindelijk tijdens de Bijbelse geschiedenisles de Vraag der Vragen (‘hoe kan dat nou de God de wereld in zes dagen heeft geschapen’) was het ongemak bij de Meester zichtbaar. Het liefst had hij een sigaretje op willen steken. Maar hij keek ernstig uit het raam, naar een onbekende verte, draaide zich tenslotte weer om en zei: “Jongens, da’s een moeilijke vraag”. Inderdaad. Een bevredigend antwoord werd dan ook niet gevonden.

Al kon de Twijfel wat worden gedempt, uiteindelijk werd ze toch meer gevoed door dingen als: “In de tijd van de Bijbel werd met een dag een veel langere periode bedoeld”. Maar dat botste weer dan met Methusalem. Die was meer dan 900 jaar oud geworden. En natuurlijk leefden de mensen in Bijbelse tijden langer en had God en ook nog wat over te zeggen, maar die ‘jaren’ moesten we maar niet zo letterlijk nemen.

(Terugkijkend was e.e.a. best wel sympathiek. Geen machtswoord of dooddoener, maar een poging tot antwoorden van iemand die er zelf ook wel eens mee zat.) ‘Niet zo letterlijk nemen’ – de bulldozer aan de wortel des geloofs! Je wordt geacht om van allerlei wonderspreukigs voor waar aan te nemen – dingen die niemand zou geloven als je er zelf mee aan zou komen zetten- maar tijdens de Bijbelse Geschiedenis en in de Kerk bestonden dan even andere regels! En dat strookt natuurlijk niet met de rechtlijnigheid der jeugd, wier hart nog niet ontvankelijk is voor de spirituele betekenis die een tekst ook kan hebben.

Ondertussen bleef het beeld van God als persoonlijke begeleider op het levenspad wonderbaarlijk intact. Schietgebedjes en smeekbedes bij verloren vulpennen, ruzies en dreigende vechtpartijen, zoekgeraakte stuiterballen, zieke grootmoeders, hongerende kindertjes in Afrika en de zure regen – je kon ervoor bij de Heere terecht. Op School werden dan ook duidelijke richtlijnen uitgevaardigd: eerst lofprijzen, verootmoedigen (God om vergeving vragen voor je zonden), dan voor een ander bidden, pas als laatste iets voor jezelf vragen.

En toch kwam er langzaam maar zeker verwijdering, net als van je ouders. De Rede, de Puberteit, het komt de godvruchtigheid niet ten goede, zeker niet als het gepaard gaat met een toenemend begrip van wat er op zondag…) (wordt vervolgd)

Tiende Boek – Een zoutkorrel voor elke dag

(vervolg – een enigszins saai maar noodzakelijk tussenstuk. Een mooi werkje terwijl de tropennacht zwalmt, de kikkers kwaken en de spookkrabbetjes rondschieten) (DSR schrijft dit boek in Thailand, red.) … in de Kerk nou precies werd verkondigd. Want het was lulleficatie om van te ijzen, denkt DSR nog steeds, zelfs nu zijn algemene inzichten wat vermilderd zijn.

Zo mochten we op zondag in de loop der jaren uit de mond van de Dienaar des Woord optekenen: “Dank u, Heere, voor de aardbeving in Japan [Kobe, 1995 – DSR], waarmee Gij ons in het Westen toch zo’n krachtige les heeft gegeven!” ”En de Joden….zij zullen allen verloren gaan!” Naar Paulus: “De vrouw hoort in de gemeente te zwijgen en zich te onthouden van zoete wijn!” ”Als er in de Bijbel staat dat de aarde plat is, wie zijn wij dan om dat in twijfel te trekken?” Met het verhaal over de Leviathan als bewijs: “Waarschijnlijk is er in de Ark een kleine dinosaurus meegegaan.” “Hoe leven wij in onze gezinnen? Ligt daar de Trouw op tafel? En de NRCV-bode? Want de weg van de Heer is niet die van de Telegraaf! Niet die van de Veronica-gids!”

De zondag voor de verkiezingen van mei 2002, een dag voor de moord op Pim Fortuyn: ”De Heere ziet u… ook in het stemhokje!” En dat is dan nog het topje van de ijsberg, want DSR kwam maar onregelmatig onder het gehoor.

(Voor de goede orde, het gaat hier nog altijd over die – binnen zijn denominatie strenge, maar in de praktijk doorgaans niet al te scherpslijperige – Gereformeerde Kerk waarvan DSR dooplid was. Uitspraken als hierboven werden evenals al te openlijke vrijzinnigheden op gefrons onthaald, soms leidde het zelfs tot discussie, maar formeel erop aangesproken werd een predikant niet.

Later, allicht in Boek Elf of Twaalf, maken we kennis met de duistere spelonken van de Nadere Reformatie, en het Gekrookte Riet, waarin DSR jaren later in Staphorst zou afdalen).

Desondanks begon de Kerk een steeds centralere plaats in te nemen. Op de middelbare school bestond het personeel niet uit gefnuikte zendelingen. Van een wekelijks Psalmvers was natuurlijk geen sprake meer en ook de Bijbel kwam niet meer op tafel. In plaats daarvan werd er elke ochtend voorgelezen uit ‘Een zoutkorrel voor elke dag’, een wekelijks verschijnend traktaatje, waaruit we leerden dat het toch een nare boel zou worden als niemand met elkaar wilde delen en iedereen z’n rotzooi maar op straat gooide. De titel gaf de geestelijke voedingswaarde dan ook uitstekend weer. ‘s Ochtends werd er kort en haast besmuikt gebeden. ‘s Middags was er één (zegge: 1) leraar die een gebed afraffelde – altijd hetzelfde en altijd kwamen de ‘arme sloebers in warme landen die nog geen stukje brood kunnen kopen’ voorbij. Lullig, maar doe het maar eens voor een klas vol veertienjarigen die strakgespannen staan om het lokaal meteen bij de bel uit te stormen.

De godsdienstlessen waren van hetzelfde laken een pak: werkstukjes over ‘geboortekaartjes’, les over ‘Abbé Pierre’ en de niet-christelijke wereldgodsdiensten, waarbij dan weer wel sprake was van een objectieve uiteenzetting zonder protestants sausje.

Op de achtergrond dreigde jarenlang ‘Ghandi’: ”Als jullie niet gewoon meedoen, zet ik de video weer aan hoor!” Vandaar dat de Kerk in het gat sprong door vanaf de middelbare school in de avonduren catechisatielessen te organiseren. De jongelui zouden dan door onderricht en discussie kunnen groeien in het geloof om dan rond hun twintigste tot belijdenis te komen. Yeah, right. Voor DSR was het een uitgelezen kans zijn tanden te scherpen, op dominees, catechiseermeesters en medecatechisanten. Want als jongeling heb je, zeker wanneer de Twijfel zijn haken in je vlees heeft geslagen, natuurlijk wel andere zaken aan onder meer je hoofd dan het verdiepen van het geloof. Het op één lijn stellen van Geloof en Kerk –onder hovaardig-minachtende verwerping van de laatste, ook vanwege alle dorpse beuzelarijen die erbij horen- is dan natuurlijk veel gemakkelijker. De weg van de minste weerstand, de Brede Weg, zoals de Schrift het noemt. Daarmee heeft DSR zichzelf –en in sommige gevallen zijn leermeesters- dan ook tekort gedaan. (wordt vervolgd)

Elfde Boek –  De maat raakte vol

Wat je er verder ook van denkt, in vergelijking met de Roomsche praktijk om kinderen al op hun zevende in te lijven via de Eerste Communie is de protestantse traditie een voorbeeld van fair playMet kerkelijk godsdienstonderwijs – catechisatie – wordt pas vanaf de middelbare school begonnen, als de kritische vermogens beginnen te ontwaken.

Eerst in de huiselijke kring met zes tot acht medeschaapjes, en daarna in een iets grotere samenstelling bij de Dominee.

Wat een ellende, die huiscatechese. Je zit daar met een kopje thee en een rijkelijk geïllustreerd werkboek net als op school te redekavelen over slappe thema’s als ‘de doop’ en ‘symbolen’. Je doet dat onder leiding van aardige echtparen die behept zijn met goede bedoelingen en je weet je omringd door leeftijdsgenoten die de christelijke MAVO-school in het dorp bezoeken, en die jou van de lagere school nog kennen als het jongetje dat het doorgaans altijd beter wist. Mocht de zieltogende les dan onverwacht eens op iets interessants uitkomen, zoals de mogelijkheid dat het leven op aarde in een klap kan worden uitgeroeid door een komeetinslag, dan kijkt men je eerst onbegrijpend aan. Dan volgt verwarring, en daarna een voorzichting uitlachen om zulke ‘onwieze proat’. Als je vervolgens met priemende blik vasthoudt aan je punt – je zit tenslotte op het VWO en het MAVO-vee weet dat je niet geheel achterlijk bent, al kunnen sommigen je bloed wel drinken – dan wordt het ongemakkelijk, en probeert de catechiseerjuffrouw een ander onderwerp aan te boren.

De volgende keer krijg je te horen dat Lucinda Klappers het nog eens heeft nagevraagd bij haar vader. Die is naast busschauffeur kennelijk ook extinctie-deskundige en volgens hem kan dat helemaal niet, dat van die komeet. Ozo. En altijd weer het mantra “Ja, maar je moet eens iets willen aannemen!”, ingezet door zowel catechiseermeesters als catechisanten wanneer de argumenten voor deze of gene (bovennatuurlijke) leerstelligheid geen vat bleken te hebben op DSR. Die werd van de weeromstuit nog vasthoudender, waardoor de medecatechisanten afhaakten en al zuchtend met rollende ogen het einde van de les afwachtten. DSR keek dan ook reikhalzend uit naar de ‘echte’ catechisatie bij de Dominee. Flink d’r tegenaan met iedere week een artikel uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis van Guido de Bres. Dat het MAVO-volk hem een al te grote belangstelling niet in dank zou afnemen, wist DSR – maar hij was gelukkig niet alleen. Samen met enkele andere geïnteresseerden probeerde DSR vat te krijgen op Dominee Nagel, een door vele wateren gewassen vergadertijger, glad als een aal en ijdel als een pauw, die in groot aanzien stond in de Synode, waar hij meer te vinden was dan in de gemeente. Die liet zich er door een paar eigenwijze catechisanten niet onder krijgen.

En daar gingen we dan. Week in, week uit. De erfzonde, predestinatie … allemaal verwerpelijke onzin volgens DSR, en als het al zo was, dan zou je d’r nog niet aan mee moeten doen. Dominee ving het allemaal behendig op, zeer mild glimlachend, meeverend, geduldig, zodat je je na afloop afvroeg hoe het toch mogelijk was dat hij er weer mee was weggekomen. Omvergeglibberd, met boter en suiker afgeserveerd, geen bezwaar beklijfde. De medecatechisanten beperkten zich ondertussen tot meer praktische toepassingen: ”Mar dominee, as wi’j dan om tien veur twaalef vutgoan uut ‘t cafe, en wi’j koom’n om vief oaver twaalef thuus, is dattan ok teeg’n de zundagsruuuust?” Dominee verwees in dergelijke gevallen dan zuchtend en iets minder mild glimlachend naar het eigen geweten, dat in dezen maar moest spreken.

Van lieverlee schakelde DSR over op grover geschut. Nadat de keurig gereformeerde aardrijkskundeleraar had gezegd dat er tijdens de Dordtse Synode (1618-1619, waar onder meer de Dordtse Leerregels over de uitverkiezing waren vastgesteld) meer hoeren dan theologen binnen de stadsmuren aanwezig waren, herhaalde DSR deze historische waarheid als argument om het destijds tot dogma verhevene in twijfel te trekken. Dominees gelaat verduisterde, en hij zei dat dit soort praat toch niet te pas kwam. De medecatechisanten vonden ‘t ook maar grof, hoor.

Zo ging er een jaar voorbij zonder dat DSR een voet tussen de deur kreeg. Maar heel langzaam leken zich scheuren te vormen in het bastion van Dominee Nagel, waaraan DSR houvast dacht te hebben. De man ‘stond’ al meer dan acht jaar in het dorp. Dat is bijna twee keer zo lang als betamelijk wordt geacht, want zowel de predikant als de gemeente hebben baat bij doorstroming. Het gemor begon zachtjes aan te zwellen: wat was het toch een parmantig mannetje met z’n één meter zestig en het kabouterbaardje, dat hij naar eigen zeggen “had laten staan als teken van armoede”, nadat hij middenin een succesvolle loopbaan als winkelier had besloten om theologie te gaan studeren. Zijn vrouw ging er toen “als Ruth, die moest arenleze’n” op uit om ergens wat aardappelen op te scharrelen. En tot in lengte van dagen zou hij nog krom moeten liggen om de leningen, die hij vanwege zijn roeping had aangegaan, af te lossen.

Als hij dat verhaal vertelde, en dat deed hij regelmatig, dan keek hij na afloop weltevreden in het rond. ‘Ja, zo’n dominee hebben jullie nou.’

Nadat de plaatselijke krant hem eens, tamelijk gemoedelijk, als ijdel had geportretteerd, werd er een half catechisatie-uur aan opgeofferd om die misvatting recht te zetten – net zoals die keer dat hij eens zijdelings werd genoemd in een column van Maarten ’t Hart. We moesten toch goed begrijpen dat het hier om een romanschrijver ging die uit de aard der zaak nu eenmaal de waarheid verdraaide, en die nog afvallig was bovendien. Wie nog niet op de hoogte was van ‘t schandalige stukje – en dat waren de meesten niet – die was het nu.

De preken, die men aanvankelijk zo verfrissend en lichtvoetig had gevonden, begonnen steeds meer te vervelen. Steeds “voer ons Levensschip voort”, elke overledene werd “als een graankorrel in de aarde gelegd”. Zelfs leerdiensten over de catechismus, waarvan inhoud en diepgang werd verwacht, blonken uit in nietszeggendheid. Ondertussen waren er nog steeds veel mensen die hoog met dominee opliepen. Wat was die man toch een bruggenbouwer, zo vriendelijk en hij had met iedereen het beste voor. In de loop van het tweede catechisatieseizoen raakte de maat vol. Samen met medestrijder GVA stelde DSR een dossier op van alles wat hen dwarszat. Dit legden ze aan de dominee voor, ter bespreking, met een optie de conclusies naar de kerkeraad op te sturen als de uitkomst hen niet zou aanstaan. (Wordt vervolgd)

Twaalfde Boek –  Onttrokken aan de Gemeenschap der Kerk

Dit Boek volgt binnenkort. 

Dertiende Boek – Over een doorgezakte dominee

(DSR studeert inmiddels en leeft volop in de wereld. Maar zijn hart is nog vol wrok over de pijnlijke Onttrekking van destijds. Zijn belangstelling voor de godsdienst is gebleven, maar is louter verstandelijk, en immer spottend)

Als weekendburger in het dorp van zijn jeugd, waarnaar hij regelmatig terugkeert, verkeert DSR in gezelschap van enkele soortgelijke jongelieden, die vanuit hun studentenwaanwijsheid het dorps- en kerkleven hooghartig en met een arrogante glimlach beschouwen. Niet dat daar geen reden toe is, het bekrompen volk bestaat voornamelijk uit karhengsten, maar DSR en zijn kameraden plaatsen zich in woord, kledij en gebaar bewust buiten de dorpsmainstream. Er wordt wat afgeouwehoerd – driftig, met verheffing van stem en daverende bierflessen tot het ochtendgloren – over het Leven, Kunst, Literatuur, Muziek, Politiek, dorpsgebeuzel en onherroepelijk Godsdienst en de Kerk. Er is zelfs een aanstaande dominee in het gezelschap.

In deze geenszins heilige ambiance rijpt het plan om de Zwartkousen eens aan een nader onderzoek te onderwerpen. Grinnikend hijst men zich op zaterdagavond in de auto op weg naar een leerdienst een naburig rivierdorpje, want er zou een “doorgezakte” dominee staan. De verwachtingen werden ingelost! Na een ruim half uur niet-ritmisch Psalmgezang op hee-leeh nooh-teh – stuk voor stuk vier tellen aangehouden – en klaagkermend gebed door de zwetende man Gods, begon dan eindelijk de preek. DSR kan zich slechts de slepende, dwepende aanbidding herinneren: De lippen van Christus…ooooh….zij zouden spreken zulke zoete, stichtelijke woorden woorden tot onze zondaarsoren….. Het gelaat van Christus….oooooooh……hoe nobel zou het afstralen om ons inktzwart zondarengezicht…… De voeten van Christus….ooooooh…….zij zouden ons nimmer voeren naar goddeloze holen des vermaaks….. Enzovoort. “De billen van Christus…….oooohhh……..zij zouden zich nimmer verroeren, zelfs niet op de hardste kerkbanken!” gaf DSR tijdens de nazit ten beste. Hard gelach.

Proost allemaal – ‘t was zeer vermakelijk. Het was natuurlijk makkelijk lachen. Zo’n doorgezakte dominee is immers een beklagenswaardig figuur. Binnen de Reformatorische gezindte, de ‘Zwarte Kousen’, is men voortdurend ten prooi aan verscheurende twijfel of men wel uitverkoren is om aan Gods eeuwige genade deelachtig te zijn. Het alternatief is de Eeuwige Dood, gedoemd om voor altijd buiten Gods heerlijke aanschijn te staan. En dat is allemaal voorbestemd van oeroude tijden, zelfs van voor de Schepping. Hoe jij ervoor staat, dat is tussen jou en God. Hij zal het je wel duidelijk maken. Of niet. Zo Hij wil. In het ergste geval ga je, door gebrek aan inzicht, het misverstaan van Gods tekenen, of de inblazingen van de Duivel, “met een ingebeelde hemel naar hel”! Het liefst zien de mensen dat je ermee worstelt, een crisis hebt, die breekt als een koorts na eindeloos bidden, kermen, smeken om Licht. En dat je je dan het Genadebrood toe-eigent. ‘”Sper dat vooogelbekkie maar oooopen”, jammert de dominee daarover. Het mag! Tenzij de duivel je voor de gek houdt natuurlijk. En als je dat niet doorhebt, dan loopt je “met de lamp op de rug”. Of God komt je nog eens te verzoeken in Zijn soevereine almacht. Maar wie het zich durft toe te eigenen, die mag aan het Avondmaal, zonder tegengehouden te worden door de tafelwachters. Die kan misschien wel ouderling worden. Die wordt gerespecteerd en benijd.

Onder dergelijke omstandigheden is het aanvaarden van een ambt als Herder en Leraar van een gemeente meer dan menig domineeszenuw aankan.

DSR heeft er wel gesproken die aan de lopende band stonden, omdat ze, eenmaal bevestigd in het ambt, geen beroep van een gemeente durften te aanvaarden, vrezend dat hun bekering toch nog slechts schijn zou blijken zijn. De Twijfel sijpelt dan als water door een lek dak en veroorzaakt in het ergste geval kortsluiting. De preek wordt steeds flemeriger, esoterischer, er wordt bijna lichamelijk verlangd naar de eenheid met Christus, heen- en weergeworpen als een notedopje op de woelige baren – tussen vrees voor de hel en hoop op genade. De dominee is doorgezakt. Maar ook flakkerende lantaarns werpen hun licht.

Ons gezelschap was, ondanks de ruimschoots aanwezige aanleiding tot hilariteit en spot, onder de indruk van de spreekvaardigheid van de voorganger. Uit het hoofd, met een degelijke tekstverklaring, met een steile duik de diepte in zonder slap gelul over de Veronicagids. Het werd je aangezegd, dat je eigenlijk op zich niks voorstelt, ook al dacht je het uitstekend met jezelve te hebben getroffen. Hardcore-protestantisme dat Jakobs worsteling aan de Jabbok twee keer op een zondag herhaalt. Het smaakte naar meer. We besloten de Grote Kanonnen op te zoeken.

(wordt waarschijnlijk nooit vervolgd) DSRAuteur: De Schrijvende Rechter (Feuilleton: Het Geloof naar De Schrijvende Rechter)

Auteur: Bas van Vuren

Schrijver - Rijmer - Kijker - Stemacteur - Kent beroemde mensen - Maakt liedjes - Doet iets met #ikjes - Want ja - Je moet toch wat

315 gedachten over “Het Geloof (onvoltooid feuilleton)”

 1. Flashbacks zijn mij bekend, Luvienna, zie bijvoorbeeld ook Timmerarks Burnout, da’s een en al flashback. Maar dat komt niet tot uiting in de nummering. Na hoofdstuk 10 een hoofdstuk 12? Nee dus. Of dit wordt hoofdstuk 11, of we wachten op hoofdstuk 11, alvorens nummer 12 te plaatsen.Zo simpel is het. Niet plaatsen heb ik niet als optie genoemd.

  DSR, ik heb met alle schrijvers (Timmerark, Heer Rozenwater, Keessie en recentelijk Luvienna) een prettig contact over het plaatsen van hun verhalen. Ik doe voorstellen t.a.v. layout, tijdstip van plaatsen, soms een enkel advies over opbouw, en altijd edits en kleinere of grotere tekstaanpassingen. Met al die schrijvers verloopt dit contact in een prettige elkaar respekterende manier. Waarbij er wederzijds een “elkaar in de waarde laten” houding is.

  Jij denkt me te kunnen behandelen als de eerste de beste tikgeit, die ook nog eens publiekelijk voor je op de knieen moet. Daar pas ik dus voor. Als het plaatsen van je verhalen in een ruzieachtige sfeer moet, zoals vandaag, dan raad ik je echt aan om ze naar Heer Rozenwater te sturen, die ze met plezier op zijn blog zal plaatsen, of je zal helpen zelf een blog op te zetten. Je zegt het maar. Ik heb er zo in ieder geval geen zin in.

 2. @APD
  Ik heb totnutoe altijd vlekkeloos met jou samengewerkt. Het is pas bij deze aflevering dat er een kink in de kabel is gekomen.

  Van een behandeling als tikgeit is geen sprake, dat maak je er maar van, net als je knieenpraat.

  Wat ik als ruzie-achtig/kinderachtig/wraakzuchtig ervaar, is dat jij -zonder enig overleg- bepaalt mijn verhaal tot nader orde niet te plaatsen.

  Het lijkt erop dat je DSR duidelijk wilt maken dat je hem liever kwijt dan rijk bent. Zeg het maar gewoon eerlijk als je dat vindt.

 3. @APD
  Lees zojuist op de andere thread dat je viel over: “De blogbaas, -zich bemoeiend met de structuur van DSR’s Verhaal – zegt niet van zins is om het te plaatsen.”

  Dan vraag ik me toch in gemoede af wat daaraan miszegd is.

  Zonder overleg beslis jij dat het beter is om een ander hoofdstuk eerder te plaatsen dan die ik zojuist hebt ingediend. Dan bemoei je je toch met de structuur van het verhaal? En geef je toch aan dit laatste hoofdstuk niet te plaatsen?

 4. Compromis, zolang hoofdstuk 11 nog niet gereed is noemen we hoofdstuk 12 hoofdstuk 11. Daarna hernummeren.

  Herindelen van hoofdstukken is aan de orde van de dag in de uitgeverswereld.

  Jullie gaan toch geen ruzie maken om zoiets futiels?

 5. @HR
  Ruzies zijn altijd om futiliteiten. Wie wil dwarsliggen, vindt altijd wel iets, dat blijkt wel.

  Prima suggestie – daar hebben we tenminste iets aan.

 6. Indra januari 19, 2015 om 19:37

  ’t Is een schat, ons Rozenwatertje, zoals we ook in zijn feuilleton hebben kunnen lezen. En laat hij, als lief lammetje, nu ook nog eens met het ei van Columbus op de proppen komen. Aan zo’n reageerder heb je nog eens wat!

 7. Ik hoor net bij DWDD Gerdi Verbeet zeggen dat mannen ook te lief kunnen zijn. Ze moeten ook een “bite” hebben.
  Had ik dat maar eerder geweten. 😦

  Hoe is het met de ontsteking, Indra?

 8. HeRoWa kan een schattig lammetje zijn maar kijk uit, want als het moet is hij streng (maar rechtvaardig).

  @HeRoWa: wat ‘te’ lief is, is voor iedereen weer verschillend.

  Mooi Salomonsoordeel

 9. Luvienna,

  Met verve kondigde APD in zijn voortreffelijke intro vandaag een nieuwe rubriek aan, een vrouwelijke pendant van HR’s epos over verbrijzelde knieschijven e.a. ongemakken betreffende de liefde in al zijn facetten.

  Deze rubriek zou jij gaan verzorgen, de eerste aflevering zou al veel belovend zijn, ik ben heel nieuwsgierig en zou je graag lezen .

  Waar vind ik dit ?

 10. Heer Rozenwater januari 19, 2015 om 19:58

  Rozenwatertje, die opmerking van Gerdi Verbeet over de noodzaak een mannelijke bite heeft toch wel een hoog what’s in a name-gehalte. Niets om je iets van aan te trekken.

 11. Wacht graag af en ben benieuwd.

  De blogbaas wil natuurlijk zo snel mogelijk een premiere met zo’n fenomeen.

 12. Klare taal, ik wil niet “zo snel mogelijk” alles wat ik binnenkrijg op de site plempen. Er is absoluut geen haast bij. Ik doe dit in mijn eigen ritme, en moet ook mijn dageljkse werkzaamheden recht doen. Luvienna, Heer Rozenwater, Keessie en Timmerark respecteren dit en voeren geen enkele druk op me uit, en wel zeker niet in het openbaar op de site, hetgeen een eigen dynamiek kan krijgen met spreekkoren, en vrienden, familieleden, zeloten, duimpjesterroristen en kritiekloze overspannen fans die zich ermee gaan bemoeien en mij gezamenlijk een rot- en tekortschietend gevoel proberen te geven. Fail.

  Luvienna: Prachtig verhaal, maar qua layout ligt de bal nu bij mij. Weet ze, en vindt ze prima. Een nieuw feuilleton kost meer tijd dan een aflevering in een bestaand. Elk feuilleton heeft zijn eigen sfeer, dat vergt nadenken, voelen, inspiratie, flow.

  Timmerark: ik heb een aantal prachtige afleveringen liggen, die nog wat werk vereisen. Hij vindt dat prima.

  Keessie: ik heb een mooie slotaflevering van zijn rijlesavonturen klaarstaan, en een epiloog wordt nog geschreven. Hij vindt het prima en “ziet het wel komen”.

  Heer Rozenwater: blij met elk nieuw introotje voor zijn kunstblog, maar nooit eisend, dwingend en jengelend. En ook van hem komt er nog een epiloog, te weten op zijn avonturen in Fuerteventura.

  Apiedapie morgen een eigen verhaaltje, van hemzelf, niemendalletje, met plaatjes, zoals hij dat al jaren met veel plezier deed, vanaf het vkblog. Het komt er om precies 7h00 op. En verder elk weekend het wekelijkse intro, leuk, hobby, mooi tijdverdrijf waar hij vooral zelf een hoop plezier aan beleeft, vergt het doorvlooien van een hele week aan reacties, en een hoop cutten, pasten, herschrijven, titeltjes, tussenkopjes. Werk zat dus.

  Debutanten: ik heb twee aanzetten tot verhalen liggen van schrijvers die hier nog niet eerder hebben gepubliceerd. Komt. Het jaar is nog jong.

  Die andere schrijver (DSR): jengelend, sarrend, honend, minachtend. Maar moet gewoon op zijn beurt wachten. Of hij nou op zijn kop gaat staan of niet. Voordringen, afdwingen … niet bij mij. Maar elders als hij dat perse wil. Hij mag zelf zijn eigen gedrag kiezen, en daar hoort dan zijn eigen publiek bij.

 13. Het is wel duidelijk dat APD niet langer zit te wachten op DSR, die van alles openlijk of verholen wordt beschuldigd.

  Zo werkt het niet langer. Hij heeft er geen lol meer in dat ik hier ben en ik in het verlengde daarvan ook niet.

  Mijn vertrouwen in het goede beheer door de blogbaas is hierdoor geschaad. Let wel:
  -niet om zijn weigering te publiceren in verband met de door DSR gekozen structuur van het verhaal
  -niet omdat er niet snel genoeg zou worden gepubliceerd

  maar wel vanwege de uitdrukkelijke signalen dat APD geeft DSR hier niet welkom is en de in alles duidelijk zijnde onwil om met een schone lei te beginnen.

  En als iemand zich zo tegenover je gedraagt, dan zul je wel gek zijn je verhalen aan hem toe te vertrouwen. Dat heeft hij dan niet verdiend.

  Mijn excuses voor het gedoe: graag zo spoedig mogelijk mijn Verhalen wissen. Dus niet ontpubliceren. Wissen. Deleten en niks bewaren.

  Ik vertrouw erop.

 14. Waar slaat dit nou weer op. hoofdschud icoontje Je kunt toch niet om elk wissewasje je verhalen terugtrekken? Als ik Apie was zou ik de verhalen tenminste nog een week laten staan. Bedenktijd inbouwen anders blijven we hier aan de gang.

 15. Zie de update die ik heden als verduidelijking naar de niet-ingevoerde lezers in de laatste paragraaf van het feuilleton heb opgenomen.

  Lezers die zich in de achtergronden van deze update wensen te verdiepen verwijs ik naar de discussie alhier (smeer er maar een boterham met kaas bij, en zet maar een dampende pot thee, want het is een heel erg lang verhaal).

 16. Noot van de auteur: Het moge duidelijk zijn dat de update niet juist is. Dit feuilleton is niet langer in bewerking, maar afgesloten.

 17. Noot van de editor: hoofdstuk 12, ter plaatsing ingediend via de reacties hierboven, is in bewerking en zal t.z.t. worden geplaatst, wellicht als hoofdstuk 11, maar da’s een detail. 😀

 18. Ach ja, niets zo fanatiek als een bekeerling. Maar het levert fraaie stukjes op.

 19. Mooi dat het weer geplaatst is, waarvoor dank!

  Een paar opmerkingen:
  -de blogbaas heeft voor een andere titel gekozen?
  -bullet points passen m.i. niet zo goed in verhalend proza
  -‘godeloze’ moet ‘goddeloze’ zijn
  -er zullen maar weinig doorgezakte dominees met een baard zijn. In reformatorische kringen wordt een baard als ijdeltuiterij gezien, ook omdat God het in de Bijbel voorbehoud aan koningen.

  (Toen DSR eens aan een reformatorische gesprekspartner voorlegde dat de reformatorischen eigenlijk onze poldertaliban zijn vanwege hun obsessie met gezichtsbeharing en vrouwenkleding werd hem dat niet in dank afgenomen)

  De dominee op de foto is dan ook ‘gewoon’ protestants, waarschijnlijk hervormd, hooguit een lichte Bonder.

  @L
  Een bekeerling is in de context van die uitdrukking vaak iemand die eerst bestreed wat hij nu aanhangt. Een doorgezakte dominee is juist een worstelende twijfelaar.

 20. You’re welcome! Ja, deze titel bekt lekkerder en is meer in lijn met de vorige. Als je er heel erg op tegen bent, dan kunnen we de andere kiezen. Het internet is geduldig. Zal de andere correcties doorvoeren. Qua foto: ben eigenlijk nog op zoek naar een betere, hij mag ook best iets scherper (maar goed dat je desondanks die baard ontdekte!).

  Update: heb tevens de bulletpuntjes in het Tiende Boek nu weggehaald.

 21. Merci – in Hoofdstuk 10 kwam het bij de opsomming wel weer te pas. Misschien dat gedachtenstreepjes beter zijn?

 22. @L
  Over wie het je het dan? DSR? Waar is die volgens jou dan toe bekeerd in dit stuk?

 23. We gaan er zometeen eens rustig naar kijken, DSR. Gedachtenstreepjes zouden weleens veel beter kunnen werken dan die moderne kogelpuntjes. Past ook beter bij het verhaal.

 24. @APD
  Laat het maar eens rustig bezinken.

  @L
  Allicht, maar da’s niet de portee van dit hoofdstuk, lijkt me.

 25. Alternatieve foto blijkt verdraaid lastig. De man moet gereformeerd zijn, zonder baard, en op een kansel staan. Maar hij mag niet (te) herkenbaar in beeld, om niet te suggereren dat nu juist dit een doorgezakte dominee is.

  Mij is voorts gebleken dat hervormde dominees zich veel vaker hebben laten fotograferen, voor het internet althans, en ze komen in allerlei standen voor, soms compleet met nieuwerwetse dingetjes als microfoons en trommels, en dat past ook niet. Ik heb er zelfs een gezien die op gelijke hoogte met de gemeente communiceert! Gewoon op de grond! We zoeken door, maar weten dat het weleens lang kan gaan duren.

 26. Hij mag ook best hervormd zijn, als ’t maar een reformatorische is – of ervoor door zou kunnen gaan.

 27. Nog een keer gelezen… prachtig proza.

  Dat haast fysieke verlangen naar God, daar kan ik me niets bij voorstellen. Dit heb ik wel altijd een prachtig psalm gevonden:

  ’t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
  Schreeuwt niet sterker naar ’t genot
  Van de frisse waterstromen,
  Dan mijn ziel verlangt naar God.

 28. Ik vond George Harrison dat bijna fysieke althans erg opgewonden verlangen wel mooi vertolken in zijn – vooral op het einde van het lied – wel erg smachtelijke kreten van je really wanna see you, really wanna feel you, really wanna be with you …

 29. Ik heb een opdrachtje de deur uitgedaan naar mijn vaste photoshopconsultant. Gevraagd of die heel voorzichtig het baardje kan wegretoucheren. Kost wat. Maar dat is het me waard.

 30. Mooie aflevering weer. En mooie foto ook: dat vingertje, die blik in ’s mans ogen, die kale kerk. Ik heb als katholiek jongetje één keer zo’n gereformeerde dienst meegemaakt, en het was vooral de kaalheid van de kerk die me opviel, afgezien van het pepermuntjesritueel. Nee niet de preek, want wij hadden ook een pater die het kerkvolk kon laten sidderen en beven door zijn donderpreek.

 31. @L
  Ging die pastoor van jullie dan ook zo tekeer tegen de protestanten? Wat zei ie allemaal?

 32. De Schrijvende Rechter januari 27, 2015 om 16:04

  Je zal mij bedoelen, Rechtertje.

  Nee, ik kan me niet herinneren dat ie tegen protestanten tekeer ging, wel dat ie met donderend stemgeluid hel en verdoemenis preekte, waar ik zelf ook door geïmponeerd was. Het was niet de pastoor zelf, maar de tweede man.

  De rollen waren tactisch verdeeld: de kapelaan de jonge hond met een positief geluid, de tweede man waste het volk op niet mis te verstane wijze de oren en de pastoor de wat mildere figuur. Alle drie stonden ze letterlijk en figuurlijk ver af van mij, het koorknaapje dat hoog vanuit de achterkant van de kerk neerkeek op de knielende misdienaartjes.

 33. @K
  Ach, waarom zou de machtige RK Kerk zich opwinden jegens wat men nog steeds als een sekte beschouwt.

  Maar allicht ben je in onverdeeld RK-gebied opgegroeid, als het gemengd was geweest, had het allicht harder geschuimd. DSR heeft echter nogal wat over de Roomsen te horen gekregen -en daar ook tegen geprotesteerd trouwens. Het komt nader aan de orde in Hoofdstuk 13, maar ook al een beetje in Hoofdstuk 11, wat na een bezoek aan het DSR-Archief dit weekend inmiddels in mentale voorbereiding is.

  De blogbaas kan alvast zoeken naar afbeeldingen van kerkeraden en sanhedrins.

  Koorknaap? Zitten daar nog Hoefbekapperachtige feuilletons in?

 34. De Schrijvende Rechter januari 27, 2015 om 16:44

  Nee, nee Rechtertje, gelukkig in zeer gemengd gebied juist! En nee, geen behoefkapperachtige ervaringen voor Keessie het koorknaapje, hoewel het weinig heeft gescheeld. Wellicht dat dat koorknaapje in een volgend feuilleton mag figureren.

  Luvienna januari 27, 2015 om 17:34

  Inderdaad Luv, psychologisch heel geraffineerd.

 35. DSR, een imposant verhaal van een jeugd doordrongen van Dominee, kerkenraad en ouderlingen( daar hoor ik je niet over trouwens), hoewel dat in de staande literatuur de meest funeste mensen zijn geweest.

  Wat waren wij dan in het rijke Roomsche leven wat frivoler bezig, met wierook, pepermuntjes tegen de misselijkheid en verder veel opstaan en weer gaan zitten, dat hield ook de moed erin.

  Mooi hoor, ben benieuwd naar de volgende episode, ik zou trouwens graag eens een knappe dominee zien, zoals we die bij de serie MRS Bouquet , regelmatig aantroffen, A juicy vicar, werd hij genoemd door de lichtzinnige zus van Mrs Bouquet die hem zeer zeker zag zitten.

 36. Don’t feed the troll, was het eerste dat ik leerde op usenet, voor er ook maar een website bestond.
  Trollen trollen altijd uit lafheid. Dat is hier niet anders.

 37. Usenet! Dan ben je al vijfentwintig jaar je tijd aan het verdoen. Dat is hier niet anders.

 38. @KT
  De ouderlingen komen in Hoofdstuk 11 aan bod, maar ’t zijn bepaald geen lekkere dingen.

 39. Even een spannend nieuwtje tussendoor: morgenochtend vroeg, met het krieken van de dageraad en als er een haan kraait is dat ook meegenomen, dan komt het debuut van Luvienna op de site. Haar avonturen met mannen, deel 1! Wekker zetten!!!

 40. Joepie, eindelijk!
  De zon komt op om 8:28. Noemen we dat het krieken van de dag?

 41. Nog veel vroeger, Roos, 6 uur precies. In feite kunnen er dan nog wat uilen rondvliegen, maar die zijn dan op weg naar bed.

 42. Nee liever niet zeg!! Ach weet je, Luvje is er altijd vroeg uit, en wat ljkt het me leuk als ze tijdens het tikken van het eitje haar eigen verhaal ineens ziet verschijnen. Sssssst!

 43. Het voorwerk voor Hoofdstuk 11 – Onttrokken aan de gemeenschap der kerk – is inmiddels bijna voltooit. De opschriftstelling zal binnenkort plaatsvinden, waarna de blogbaas een mail tegemoet kan zien, waaruit hij mag citeren.

  En dan is het natuurlijk maar afwachten of ie er tijd voor heeft….

 44. Een teasertje:

  ‘Dominees oogjes glinsterden listig. Diep in zijn baard verscheen een glimlachje: Dat kun je dan wel zeggen, DSR, dat dat allemaal maar moet kunnen…. maar wacht dacht je dan van pedosexualiteit?’

 45. Dat klinkt spannend, DSR. Ik ga klaar liggen voor mijn inboxje. Heb nog een bescheiden voorraadje van te bewerken andere verhalen klaar staan – zo verwacht ik ergens medio of einde volgende week deel 2 van Luvienna’s vijftig tinten grijs epos te kunnen plaatsen – maar e.e.a. wordt natuurlijk op een voor alle partijen redelijke termijn. verwerkt.

 46. Zoals wel vaker zal de trailer spannender blijken dan de film zelf.

  Het was eigenlijk de bedoeling dat alleen de eerste lettergreep van het laatste woord cursief zou komen te staan – pardon.

 47. Zo, er staat weer een mooi nieuw deel op, het Elfde Boek, let maar even niet op de nummering, die krijgen we helemaal op het einde wel goed. De inhoud is aangrijpend, en daar gaat het om. Wat een worsteling maakte de jonge DSR door, mensen, daar in die huiskamertjes, daar op die kerkebankjes, en vast ook wel ’s avonds woelend in zijn bedje. We begrijpen met terugwerkende kracht alles, zelfs de milde glimlachicoon.

 48. Dank je wel! En dat met een bekende illustratie die naadloos aansluit om het thema.

 49. Een mooie aflevering, de elfde, of twaalfde. Ik heb gelijk maar alles weer gelezen. Ik mis wel de dialogen 😈

 50. Prachtig verbeeld, het 11e, 12e stuk van ons rechtertjes opus. Hoe gaat dat aflopen? Hoe is ons rechtertje van de worstelende jongeling geworden tot de kalme (soms), strenge doch rechtschapen Eindoordelaar zoals we die kennen?

  Wat een vilein duiveltje, Timmer! 😀

 51. Weer smullen, alsof DSR weet waar ik van hou. Dat mijn held Maarten ’t Hart ook nog ter sprake komt doet me goed. Zeer benieuwd wat Maarten over de dominee te zeggen had. Misschien kan DSR zijn archief daarvoor nog even raadplegen? Ook zeer benieuwd hoe de confrontatie met de dominee zal aflopen, kan niet wachten 🙂 Medestrijder GVA zou wel ietsje meer uit de verf mogen komen.

 52. Dank voor de goede woorden en het commentaar. ’t is waar, dat van die dialogen, al worden er wel mensen sprekend opgevoerd.

  DSR kan hier niet nader ingaan op de column van Maarten ’t Hart, want het moet niet te herkenbaar worden. HR krijgt een apart mailtje.

  DSR zal proberen GVA -die hier soms tot de stille meelezers behoort – beter in de verf te zetten. We staan nog maar aan de vooravond van de strijd.

 53. Wonderlijk zoals L. de dingen ziet. Juist de overeenkomsten tussen de jonge DSR en ijn manifestatie hier springen toch in het oog?

 54. Ja ik vind ons Rechtertje zoals hij zich hier voordoet heel herkenbaar in zijn Boeken. Puik hoofdstuk weer trouwens. En ook al kunnen we niet lezen hoe die gesprekken met Dominee precies verliepen, voor ons zien we wel een klein Rechtertje als een mini-Sokratesje de Dominee eindeloos bestoken met vragen en weerleggingen.

 55. @K
  DSR zal in zijn volgende Hoofdstuk, waarin de twist met de dominee tot een hoogtepunt komt, proberen het deels in conversatievorm te vatten.

 56. Oh, nou hoop ik toch zo op een afrossessie, ergens op een boerenerf, gevolgd door heel veel wroeging, en natuurlijk een bezoek aan de goede man in het ziekenhuis met heel veel bloemen en tranen.

 57. Ook via Twitter stromen de lezers toe. Kijk bijvoorbeeld maar eens wat ene Roos Schippers zegt:

  “Heerlijk verhaal! Ik ken de perikelen van de Biblebelt van dichtbij…. en het komen van de Nieuwe Tijd daarin”

 58. Baas boven baas! Ik heb geen Twitter reacties gehad! Maar dat maakt deze site zo mooi, een gevarieerd publiek.

 59. Prachtig DSR, de strijd tegen Ds Nagel en het ondermijnen van zijn gezag dit alles natuurlijk gepaard gaande met milde glimlach-iconen.

  Het beste jongetje van de klas in optima forma.

 60. Die verhaaltjes van dsr, ach, hij doet zijn best, maar m’neer is van nature geen schrijver, en dat geeft allemaal niet, als tie maar welwillende lezers heeft. Dan lijkt alles al gauw heul wat. Maar had er dan tenminste nog een redacteur door laten lopen man, een corrector voor mijn part. Er staan zulke missers in. Anakoloeten, tante Betjes, stoplappen, grammaticale blund.. – uh, vergissingen.
  Jammer, het zo veel beter, leesbaarder kunnen zijn. Maar een beperkt krabbelaar is natuurlijk gauw tevreden.

 61. Ach Hendrik, je weet het weer te zeggen zoals DSR het zou willen schrijven, de sonde in het abces stekend, de zaak tot op het bot ontledend, zonder genade, volkomen onbevooroordeeld, met slechts oog voor kwaliteit.

  Dat jij die moeite neemt, oh goede Hendrik, wil dat misschien zeggen dat je de hoop voor DSR nog niet hebt opgegeven? Dat het misschien toch nog wel eens wat zou kunnen worden?Dat doet DSR lachen door zijn tranen.

  Wees DSR’s Hersenen, Hendrik – dan zal DSR je Gevoel zijn, en miischien zelfs je Hart. Samen zouden we zo hoog kunnen stijgen dat we er duizelig en een beetje giechelig van worden. Stel je eens voor: grammaticaal-correcte geloofsgeschiedenissen, technische handleidingen voor industriele borstelapparaten met gevoel – de mogelijkheden zijn eindeloos.

 62. Prachtig Tim – maar bok op met je spam in deze thread. Een Mopperkont is genoeg.

 63. @dsr, ik weet niet wat je d’r allemaal uit raaskaalt, vrind, behalve dat je ’t tamelijk barok doet, maar met de vaststelling dat (Henk enkel) ‘maar slechts oog voor kwaliteit’ (heeft), sla je de plank raak.
  En maak je geen illusies, ik heb enkel wat laatste alinea’s van je haastig geschreven stukkies gezien. En als ik dan, bijvoorbeeld, stuitte op: Hardcore-protestantisme die Jakobs worsteling aan de Jabbok twee keer op een zondag herhaalt.</I…. dan is dat dus dat hardcore-proten… enz. U zegt toch ook niet: die meisje?
  Kerel, er is een wereld te winnen voor je – maar dan moet je G*D wel je best doen!

 64. Lieve Zielevriend Hendrik – je hebt Gelijk, zo’n groot Gelijk. De vingers van Hendrik….oooh…ze typen zulke kostelijke waarheden!

  Maar heb toch medelij met DSR die zijn schuld al zo vaak kermend heeft beleden…. Hij doet zijn best, maar je doet zijn kleine sikkepit overvloeien met je overmacht aan kennis en kunde! Verwacht toch niet teveel deze miezerige zondaar….

 65. Voor Dsr

  Een nichtenstel

  Al twintig jaar zijn Henk en Piet een paar.
  Henk doet de giro en de kruidenier
  En ’s avonds zet hij Piets pantoffels klaar.
  Dat gaat na twintig jaar op die manier.

  Een oogopslag, een stille wenk, meer niet.
  ‘Dit is ons liefdeslied.’ Het lijkt genoeg.
  De treurbuis is hun beider favoriet.
  Alleen op vrijdag gaan ze naar de kroeg –

  Om zaterdag tot twaalf uur uit te slapen.
  Nooit is er ruzie tussen Piet en Henk.
  De buurvrouw noemt de twee bejaarde knapen
  Vertederd ‘onze jongens’. Een geschenk.

  ‘Het is,’ dacht Henk, ‘verdomde mooi geweest.’
  En hij stond op en sprak het bittere woord,
  Het woord dat iedere geliefde vreest,
  Maar dat zich aan verzet noch uitstel stoort.

  Gerrit Komrij (1944-2012)

 66. Nou dsr, mijn Piet heeft in ieder geval (haha: geval) geen “hangend gereedschap”. Maar wat mij meer opviel: er is een homofoob element actief aanwezig op Apiedapie (haha: aanwezig op Apie…) en dat element heeft het Komrij gedicht een neerduimpje gegeven! En ik weet bijgot niet waar die die gast nog meer met zijn duim in heeft gezeten…

 67. Henk, ik schat dat zo’n slordige 50-75% van je reacties hier over homofilie gaat – je “beschuldigt” reageerders regelmatig dat ze “nicht” zijn bijvoorbeeld (alsof het een ziekte of een gebrek is of om je voor te schamen) en doorgaans doe je dat volkomen off topic.

  Vaak doe je dit in tamelijk onfrisse bewoordingen, zoals de laatste zin van je reactie op 17:21 illustreert, Doorgaans een teken dat iemand ergens mee zit. Zou je niet eens een professionele hulpverlener bezoeken in plaats van het allemaal hier te laten lopen?

  Eerder heb ik je al gevraagd hoe je het zou vinden als ik dit soort gedrag op jouw site zou vertonen, daarop kwam geen antwoord en je verdween een paar weken. Verveel je je alweer? En kun je echt niet over een ander onderwerp schrijven? Er is hier voor zover ik kan nagaan helemaal niemand die om je lacht. Er is ook voor zover ik kan nagaan niemand die je reacties waardeert. Men vindt het, voor zover ik kan nagaan, een beetje sneu.

 68. Het werd je eens aangezegd, dat je eigenlijk op zich niks voorstelt, ook al dacht je het uitstekend met jezelve te hebben getroffen. Hardcore-protestantisme dat Jakobs worsteling aan de Jabbok twee keer op een zondag herhaalt … ah, dsr, ik zie dat u het heeft begrepen.
  PS die Apiedapie snapt d’r ook helemaal niks van. Zo’n mooi gedicht van Komrij is voor hem als paarlen voor de zwijnen werpen.

 69. @Apiedapie
  Doe is met bewijzen, linkjes bijvoorbeeld, komen, waar ik reageerders(meervoud!) beschuldig dat ze nicht zijn? (Jouw woorden.., jouw insinuaties…), nou, nou? En kom ‘ns met bewijzen van 50/75% schatting van jou… nou nou? Het lijkt mij, nou ja, 50 tot 75% van mij, projectie van jou)
  Ik wacht, ik ben benieuwd. Mijn geweten is schoon. Het jouwe kennelijk niet.
  PS hou je niet van Komrij of zo?

 70. Henk, ik voel me niet geroepen een schatting te “bewijzen”, ook een tikkie te veel eer, vind je zelf ook niet?

  “Doe is bewijzen” is geen.stijl taal en wel zooo 2013 of zelfs eerder … man man, dat je het nog durft op te tikken.

  Ik hou van Komrij. Ik hou niet van je “voor DSR” dat je er out of the blue bovenzette. Ben je echt zo dom, of houd je je van de domme? Ik kan het niet bewijzen, maar ik denk het eerste.

 71. Misschien moesten we Henk maar gewoon met z’n allen negeren als hij zich met allerlei onfrisse opmerkingen buiten de orde plaatst.

  Hij kan zich beter beperken tot het kritsch analyseren van DSR’s schrijfsels.

 72. Uh, Apie, u komt met …”ik schat dat…50 -70 %.. zo’n schatting baseert men ergens op. En dan is het niet raar om bewijzen te vragen. Maar u begint al gelijk te draaien. En waar blijven de linkjes van waar ik meerdere reageerders voor nicht heb uitgemaakt? Die heeft u niet. Allemaal insinuaties en verdachtmakingen die u niet kunt hard maken.
  Jammer. Zoals u zelf al zegt: ik kan het niet bewijzen. Geef niet, post gerust nog is als u het wel kunt bewijzen.

 73. Ook Henks drammen en zuigen van 19.48, inclusief vragen naar de bekende weg lijkt me buiten de orde. Daar kan hij beter mee ophouden.

  DSR stelt voor deze reactie het -negeericoon- in.

  Allicht kan APD overwegen op Henks off-topic homeofobe opmerkingen op deze thread te verwijderen? Of te verplaatsen naar een soort vergaarbakje? Nu l

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: